வாழ்க வளமுடன் .அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு

Monday, May 23, 2011

இன்றைய தத்துவம்

உணரப்படாதவரையில் பலவீனம் நமது எஜமான் ,
உணர்ந்துவிட்டால் நம் சேவகன் .

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Admin Control Panel

New Post | Settings | Design | Edit HTML | Moderate Comments | Sign Out