வாழ்க வளமுடன் .அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு

Tuesday, July 12, 2011

நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாத்திட்டாங்கப்பா

¿ñÀ÷¸§Ç Žì¸õ
±ÉÐ Óó¾Â À¾¢×¸ÙìÌ ¬¾Ã× «Ç¢ò¾¾üìÌ Á¢ì¸ ¿ýÈ¢
þýÚ ¿¡õ À¡÷ì¸ô§À¡ÅÐ ÀƦÁ¡Æ¢
þýÚ ¿¡õ ÅÆ츢ø ¯ûÇ ¦ÀÕõÀ¡Ä¡É ÀƦÁ¡Æ¢¸û ÁÕާ¾.
«¾¡ÅÐ Á¡È¢ ¯ûÇÐ
«¾¢ø ´Õ þÃñ¨¼ ÁðÎõ ¯¾¡Ã½ò¾¢üìÌ ±ÎòÐ즸¡û§Å¡õ
«Ãº¨É ¿õÀ¢ ÒÕº¨É ¨¸ Ţ𼠸¨¾
¸Ç×õ ¸üÚ ÁÈ

þ¾¢ø «Ãº¨É ¿õÀ¢ ÒÕº¨É ¨¸ Ţ𼠸¨¾ ±ýÀРŢúÁ¡¸ þÕó¾¡Öõ ¯ñ¨ÁÂ¡É ÀƦÁ¡Æ¢ «Ð «øÄ . «ó¾ ¸¡Äò¾¢ø ¸ø¡½õ ¬¸¢ ÌÆó¨¾ þøÄ¡¾ ¾õÀ¾¢¸û §¿¡ýÀ¢ÕóÐ þ¨È Àì¾¢§Â¡Î «Ãº ÁÃò¨¾ ÍüÈ¢ ÅÕÅ¡÷¸û. «ôÀ¢Ê ÍüÈ¢ Åó¾¡ø ¸Õ ¾È¢ìÌõ ±ýÀÐ «Å÷¸ÇÐ ±ñ½Á¡¸ þÕóÐ Åó¾Ð .
«ôÀ¢Ê ´Õ ÌÎõÀò¾¢ø ´Õ ¦Àñ «ó¾ ¸¡Äò¾¢ø ÌÆó¨¾ì¸¡¸ §¿¡ýÀ¢ÕóÐ «ÃºÁÃò¨¾ ÍüÈ¢ Åà ¬ÃõÀ¢ò¾¡÷. «¾ý À쾢¢ø ¸½Å¨É «Õ¸¢ø ¦¿Õ¹¸§Å Å¢¼Å¢ø¨Ä.
þôÀ¢Ê þÕìÌõ ¦À¡ØÐ «ô¦Àñ½¢üìÌ ÌÆó¨¾ À¢Èì¸Å¢ø¨Ä,
þ¨¾ «È¢ó¾ ´Õ ¦ÀâÂÅ÷ «ô¦Àñ½¢ý Óð¼¡û ¾Éò¨¾ ±ñ½¢ «Ãº ÁÃò¨¾ ÁðÎõ ÍüÈ¢ Åó¾¡ø §À¡¾¡Ð.
¸½ÅÉ¢¼Óõ §ºÃ §ÅñÎõ.«¦À¡ØÐ ¾¡ý ¸Õ ¾È¢ìÌõ ±ýÚ ¦º¡ýÉ¡÷.
«ó¾ ÀƦÁ¡Æ¢ ¾¡ý ¿¡Ç¨¼Å¢ø «Ãº («Ãº ÁÃò¨¾ )¿õÀ¢ ÒÕº¨É ¨¸Å¢¼¡§¾ ±ýÀÐ ÁÕÅ¢ «Ãº¨É ¿õÀ¢ ÒÕº¨É ¨¸ Å¢¼¡§¾ ±ýÚ Å¢ÃºÁ¡¸ Á¡È¢Å¢ð¼Ð.
2. ¸Ç×õ ¸üÚ ÁÈ
þÐ ¾¢Õ𨼠¿ýÈ¡¸ ¸üÚ ¦¸¡ñÎ À¢ýÒ ÁÈóРŢΠ±ýÀ¾øÄ,
¸Ç¨ÅÔõ, ¸ü¨ÈÔõ ÁÈ ±ýÀ§¾ ¯ñ¨Á ÀƦÁ¡Æ¢.
¸Ç¨Å=¾¢ÕðÎ
¸ü¨È = ¦À¡ö
«¾¡ÅÐ ¾¢Õð¨¼Ôõ, ¦À¡ö §ÀÍŨ¾Ôõ ÁÈóРŢΠ±ýÀ¨¾ ¾¡ý ¿õ Áì¸û «Å÷¸ÙìÌ ¾Ìó¾¡ü §À¡ø Á¡üȢ즸¡ñ¼¡ü¸û.
¿¡ý ÍÕì¸Á¡¸ ¦º¡øÄ §ÅñÎõ ±ýÀ¾ü측¸ ÅÃÄ¡üÚ Å¢ºÂ¹¸¨Ç ̨ÈòÐ ÜâÔû§Çý.
¿ÁìÌ «ó¾ ÀƦÁ¡Æ¢ ±¾¢Ä¢ÕóÐ ÁÕÅ¢ ÅóÐûÇÐ ±ýÚ ¦¾Ã¢ó¾¡ø §À¡Ðõ.

º¢¹¸õ À¼ò§¾¡¼ źÉõ §À¡ø ÀÊì¸×õ
±ýÉ §Ã¡ðÄ À¡ò¾¢ÕôÀ ,¸¡§ÄˆÄ À¡ò¾¢ÕôÀ ,Å£ðÄ À¡ò¾¢ÕôÀ,¬É¡
À¡÷Ä ¯ð¸¡óÐ ¾ñ½¢ «Ê À¡ò¾¢Õ츢¡ ? ¦Åâò¾ÉÁ¡ «Êô§Àñ¼¡, ¯ð¸¡÷óÐ «Ê ´§Ã ¨¼õÄ ´ýÈ¨È ·Òø¼¡ À¡ìÌȢ¡...


 

2 comments:

கறுவல் said...

சுவாரசியமான பதிவு..

கொஞ்சம் உங்க பான்ட மாத்துங்க சகா! அது உங்க ஆக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தினை கொஞ்சம் குறைப்பது போல எனக்கு படுகின்றது..

தொடர்ந்திருங்கள்

M.R said...

கறுவல் said...
சுவாரசியமான பதிவு..

கொஞ்சம் உங்க பான்ட மாத்துங்க சகா! அது உங்க ஆக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தினை கொஞ்சம் குறைப்பது போல எனக்கு படுகின்றது..

தொடர்ந்திருங்கள்


கருத்துக்கும் , வருகைக்கும் நன்றி நண்பரே

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Admin Control Panel

New Post | Settings | Design | Edit HTML | Moderate Comments | Sign Out